Roda JC hervat deel huurbetalingen!

Vanavond heeft Algemeen Directeur Wim Collard van Roda JC een korte update van haar situatie gegeven aan de Raadscommissie Algemene Zaken en Middelen (AZM).

Frank Demouge

Roda JC is in december ingedeeld in de categorie 1 en heeft dientengevolge op 27 februari j.l. een Plan van Aanpak ingediend bij de KNVB wat erin voorziet om uiterlijk binnen 8 meetmomenten (bijna 3 seizoenen) terug te keren in de Eredivisie en nog belangrijker terug te keren in categorie 2 van de KNVB. In juli zal Roda JC een gedetailleerde update geven van de stand van zaken.

Ondanks de precaire financiële situatie heeft Roda het verzoek tot “gebaar” van de Gemeenteraad opgepakt en doet een “verantwoorde” toezegging om per 1 maart maandelijks € 50.000,= aan huur over te maken aan de Stadion B.V. waarmee in ieder geval minimaal € 600.000,- van de € 800.000,- aan jaarlijkse huurpenningen worden voldaan.

Dit betekent volgens Wethouder Schneider (VVD) dat hiermee de Stadion BV aan haar renteverplichtingen kan voldoen en er dus geen geld vanuit de Gemeente Kerkrade bijgepast hoeft te worden. Voor het verschil blijft het verzoek tot tijdelijk uitstel van betaling staan.

De commissie is gematigd positief over het “gebaar” dat Roda JC hiermee afgeeft. De VVD Kirchroa vraagt zich af hoe hard deze “verantwoorde” toezegging is. De SP en Ons Kerkrade geven aan dat geen sprake kan zijn van een “gebaar” maar een plicht! Roda JC geeft aan dat de voltallige Raad om een “gebaar” heeft gevraagd en Roda JC hiermee naar beste vermogen aan dit verzoek tegemoet komt.

Wethouder Schneider geeft op vragen van het CDA aan dat volgens de KNVB benchmark de huur voor Roda JC te hoog is, maar dat de Gemeente Kerkrade vasthoudt aan de door een onafhankelijk taxateur vastgestelde 8 ton omdat er in geen geval sprake zou mogen zijn van ongeoorloofde staatssteun. Tenslotte geeft Schneider nogmaals aan dat de huurachterstand hoe dan ook voldaan zal moeten worden.

Alle fracties geven aan het voorstel tot uitstel van betaling van het resterende huurdeel in beraad te nemen en verwachten vervolgens uiterlijk in juli een plan van aanpak voor het wegwerken van de achterstand die aan het einde van 2015 dan € 300.000 zou bedragen.

In de Raadsvergadering van 25 maart zal het verzoek tot uitstel van betaling op de agenda staan.

Betalingsachterstand Roda JC, forse ingrepen én ontslagen verwacht. Begroting naar € 6,1 miljoen

Vanavond heeft wethouder Schneider de Commissie Algemene Zaken & Middelen geïnformeerd over een huurachterstand van Roda JC.  Een achterstand van inmiddels € 280.000 aan huur en belastingen en op 1 juli moet er een volgende € 400.000 voldaan worden terwijl de bankrekening leeg lijkt.

Roda stadion

Er werd door Dhr. Stijns (Directeur Stadion), Dhr. Collard (Financieel manager Roda JC) en Dhr. Janssen (Voorzitter RvC) een toelichting op de ontstane situatie gegeven.  Dhr. Stijns gaf een toelichting op de stand van zaken betreffende de ontvlechting van stadion van Roda die volop gaande is. Hierna zal vervolgens  het optimaliseren van de exploitatie van het stadion moeten worden doorgezet door vooral meer multifunctionaliteit te realiseren. Hierbij wordt gedacht aan verhuur kantoren, meer evenementen, exploitatie parkeerplaatsen, maar ook kostenverlaging en multifunctionaliteit door overstap op kunstgras. Hierdoor meer inkomsten dan alleen de huur van Roda, en dan is er zicht op mogelijke (gedeeltelijke) verkoop aan investeerders van het stadion.

Dhr. Wim Collard gaf een toelichting op de situatie bij Roda JC. Er is door Roda tijdig, voor het verlopen van de deadline, geïnformeerd dat er minder betaald ging worden als gevolg van een liquiditeitstekort.

Er wordt momenteel hard gewerkt aan een plan van aanpak als gevolg van de degradatie. Binnen twee weken wordt er duidelijkheid gegeven over mogelijke gevolgen voor het personeel. Ontslagen om bedrijfseconomische redenen lijken daarbij onvermijdelijk. De selectie zal wijzigen naar een zogenaamde “Jupiler league ++” selectie waarbij gedwongen afscheid genomen zal worden van een groot aantal van de huidige spelers.

Er zal over het huidige seizoen een tekort van € 1,6 miljoen zijn in plaats van het begrote tekort van € 600.000.  De begroting zal teruglopen naar € 6,1 miljoen, hoofdzakelijk door terugloop van sponsor en media inkomsten.  Er wordt gerekend met gemiddeld 7.500 toeschouwers. Er wordt tevens uitgegaan van een gelijkblijvende huur van € 800.000 voor het stadion.

Er zijn géén transferopbrengsten in de begroting opgenomen en ook zijn er geen mogelijke investeringen van Nol Hendriks opgenomen. De gemeenste zal de eerste schuldeiser zijn die hieruit betaald zal worden.